Light Dark

Liberální institut

CENTRUM PRO ROZVOJ INDIVIDUÁLNÍ SVOBODY, SOUKROMÉHO VLASTNICTVÍ, SVOBODNÉHO TRHU A VLÁDY PRÁVA

Liberální institut je nestátní, nezávislou, neziskovou institucí – zapsaným ústavem, jehož cílem je rozvíjet a prosazovat ideje a programy založené na principech klasického liberalismu, mezi něž patří především:

  • Svoboda je hodnotou, která je základem ostatních hodnot, avšak jen tehdy, kdy se jí rozumí negativní svoboda od vnějšího donucení, a nikoliv pozitivní svoboda k ovládání jiných, a když platí, že svoboda a zákon jsou neoddělitelné.

  • Princip utilitární autonomie, v souladu s nímž individuální jednající subjekt ví nejlépe, co je v jeho vlastním zájmu.

  • Princip nezcizitelnosti práva každého jednotlivce na jeho vlastní život, svobodu a majetek.

  • Axiom, který stanovuje, že žádná svoboda není možná, pokud neexistuje soukromé vlastnictví.

  • Princip laissez faire, laissez passer, který je založen na vědecky fundovaném přesvědčení o spontánní samoregulaci tržního systému a všeobecné prospěšnosti svobodného obchodu.

  • Princip panství práva, jenž vymezuje přesně definovaný zákonný rámec pro aktivity vlády a jímž se garantuje neporušitelnost smluvních závazků, dohod a slibů

S těmito principy se ztotožnili členové Liberálního spolku F. A. Hayeka, který vznikl spontánně v počátečním období sametové revoluce na podzim roku 1989. Na jeho činnost navázali zakladatelé Liberálního institutu, který byl zaregistrován 6. února 1990 a nyní má právní formu zapsaného ústavu.

Mise Liberálního institutu dle aktualizované zakládací listiny

Seznamte se s naším týmem.

10+

členů týmu

/Ředitel

Petr Koblovský

/Kancelář

Pavla Hasmanová

/Správní rada

Karel Klimeš

předseda

/Správní rada

Martin Buchar

/Správní rada

Petra Beková

/Akademická rada

Josef Šíma

předseda

/Akademická rada

Ján Oravec​

/Akademická rada

Dan Šťastný

/Akademická rada

Cris Lingle

/Akademická rada

Jiří Schwarz

/Akademická rada

Roman Joch

/Akademická rada

Petr Bartoň

Sídlo a kontaktní údaje

Liberální institut

Liberální institut
Jungmannova 26/15
110 00 Praha 1

Kontaktní formulář